Shri Yamuna Stuti

Shri Yamuna Stuti

Shri Yamuna Maharani Stuti

Shri krishna na charanarvind ni raj thaki shobhi rahya,
siddhi alaukik aapnara vundu shri yamunajine,
Supushpa ni suvas thi jungle badhu meheki rahyu,
ne mand shital pavan thi jal pan sugandhit thai rahyu,
Puje surasur sneh thi vali sevata daivi jivo,
Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo

 

Maa suryamandal chodine bahu veg thi aavi rahya,
Tya kalindi na shikhar upar shobha ati sundar dise,
Ae veg ma patthar ghana harkhaine uchali rahya
ne aap pan ullas purvak uchalata shobhi rahya,
Hari het na jula upar jane birajya aap ho,
Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo

 

Shuk mor saras hans aadi pakshi thi sevayela,
gopijano ae sevya bhuvan svajan pavan rakhta
Tarang rup shri hast ma reti rupi moti tana,
kankan saras shobhi rahya shri krishna ne bahu priya je
Nitamb rup shri tat tanu adbhut darshan thay jo,
Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo

 

Anant gun thi shobhata stuti dev brahma shiv kare,
ghanashyam jevu megh sam che swarup sundar aapnu ,
Vishuddh mathura aapna sannidhya ma shobhi rahyu,
sahu gop gopi vrund ne icchit fal aapi rahya
Mam kod sau pura karo jyam dhruv parashar na karya
Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo

 

Shri krishna na charano thaki shri jahnavi utpanna thaya,
satsang pamya aapno ne siddhidayak thai gaya
Evu mahatmya che aapnu sarakhamani koi shu kare,
samakaksha ma aavi shake sagarsuta ek j khare
Eva prabhu ne priya mara hradaya ma aavi vaso
Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo

 

Adbhut charitrya che aapnu vandan karu hu prem thi,
yamayatana aave nahi ma aapana payapan thi
Kadi dushta hoiye toy pan santan chiye ame aapna,
sparshe na amne koi bhaya chaya sada che aapni
Gopi janone prabhu priya banya evi krupa bas rakhajo
Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo

 

Shri krishna ne priya aap cho mamadeh sundar rakhajo,
bhagavad lila ma thay priti sneh evo rakhjo
Jyam aapna sansarg thi gangaji pushti ma vahya,
mamadeha man shri krishna ne priya thay eva rakhajo
Viraharti ma he mat mara hradaya ma birajajo
Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo

 

Hu aapani stuti shu karu mahatmya aparampar che,
shri laxmi vishnu sevavathi moksh no adhikar che
Pan aani seva thaki adbhut jalkrida tana,
jal na anu ni prapti thaye gopijano na sneha thi
Ae sneh nu sukh divya che man maru ema sthapajo
Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo

 

Koi sneha thi karashe sada aa path yamunashtaka tano,
nishche prabhu ne priya thashe ne nash thashe pap no
Siddhi sakala malashe ane shri krishna ma vadhashe priti,
anand sagar umatashe ne svabhava pan jashe jiti
Jagadish ne vahala amara vallabhadhish ucchare
Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

Featured collection

Designer Silver Jewellery by Silvermerc Designs

Discover timeless elegance and craftsmanship with Silvermerc Designs, your premier destination for exquisite handmade artisanal sterling silver jewelry. Each piece is meticulously crafted by skilled artisans, blending tradition with contemporary design. Explore a curated collection of stunning necklaces, bracelets, rings, and earrings, each piece a unique work of art in high-quality sterling silver. Elevate your style with Silvermerc Designs, where passion meets precision, and every accessory tells a story of unparalleled craftsmanship. Indulge in the luxury of artisanal silver jewelry that transcends trends, making a statement of sophistication and individuality. Shop now for enduring beauty and exceptional quality at Silvermerc Designs – where sterling silver becomes a reflection of your unique style